taxfreeTax Free Finanse i Księgowość. Biuro rachunkowe

Twoja księgowość. Twoje podatki.

Zgłoszenie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Potem masz  7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności na zgłoszenie siebie do ubezpieczeń.

 

Składki ZUS opłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli będziesz zatrudniał pracowników i odprowadzał za nich składki do ZUS, wówczas termin opłacania składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych możliwości uniknięcia, bądź obniżenia wysokości należnych składek na ZUS.

 

Jeżeli nie wiesz z jakich ulg i preferencji w opłacaniu składek ZUS możesz skorzystać – skontaktuj się z nami.

 

Działalność bez wpisu do CEIDG (działalność „na próbę”)

Jeśli spełniasz warunki do wykonywania działalności nierejestrowanej nie musisz zgłaszać się jako przedsiębiorca do CEIDG. Tym samym nie opłacasz żadnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Ulga na start

Jest to zupełnie nowa ulga, wprowadzona w 2018 roku tzw. Konstytucją Biznesu. Polega ona na tym, że przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne. Musisz spełnić jednak łącznie określone warunki:

  • podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak widać są to obostrzenia tego samego rodzaju, jakie obowiązują w przypadku możliwości wyboru podatku liniowego. W okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie, oczywiście w pełnej wysokości. Wszystkie składki ZUS jakie będziesz musiał opłacać wyniosą 319,94 zł (w 2018).

Z ulgi na start możesz korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz dopiero od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

 

Uwaga! Docierają do nas sygnały, że ZUS próbuje „oskładkować” otrzymywane przez przedsiębiorców korzystających z „ulgi na start” wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług na rzecz innych przedsiębiorców, płatników ZUS. Traktuje takie wynagrodzenie jako wypłacane z tytułu umowy zlecenia, mimo że wykonywane jest przez przedsiębiorcę. Wynika to z bałaganu prawnego powstałego podczas wprowadzania nowych przepisów, nie zostały do nowej ulgi dostosowane przepisy o ubezpieczeniach społecznych. Nie ma takich problemów przy wykonywaniu usług na rzecz konsumentów. 

 

Preferencyjna podstawa wymiaru składek, tzw. mały ZUS

Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz (można to zrobić w każdej chwili), możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacać składki od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 630,- zł). Masz prawo skorzystać z tej ulgi, jeśli spełnisz warunki takie same jakie obowiązują przy „uldze na start”.

Opłacasz wówczas obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, a jeśli przystąpisz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie zdrowotne, jak zawsze obowiązkowe.

Łączna kwota składek w roku 2018 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 503,84 zł, z ubezpieczeniem chorobowym – 519,28 zł.

Standardowe składki ZUS

Jeżeli nie spełniasz warunków umożliwiających skorzystanie z jakiejkolwiek ze wskazanych powyżej ulg czy preferencji, bądź masz już za sobą wszystkie ulgowe okresy w opłacaniu składek, podlegasz obligatoryjnie składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne w pełnej wysokości. Jedyną dobrowolną składką jest ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą do naliczenia składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie za pracę - w roku 2018 podstawa ta wynosi 2.665,80 zł. Od takiej kwoty będziesz płacił składki na ubezpieczenia społeczne (podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest znacznie wyższa i wynosi 3.554,93 zł.

Suma składek w roku 2018 na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego) wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi 1.163,39 zł, a z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 1.228,70 zł.

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność

Jeżeli prowadzisz własną firmę i dodatkowo jesteś zatrudniony na etacie mamy do czynienia z tzw.  zbiegiem dwóch tytułów ubezpieczeniowych. Jeżeli z tytułu umowy o pracę osiągasz miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż płaca minimalna w danym roku (w 2018 r. - 2.100 zł brutto), to z tytułu prowadzonej działalności nie musisz opłacać żadnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (możesz przystąpić do nich na zasadzie dobrowolności). Nie ma też znaczenia na jaki wymiar etatu jesteś zatrudniony oraz z ilu umów o pracę osiągasz miesięczny przychód.

Brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, nie zwalnia z opłacania pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym wypadku wszystkie składki ZUS jakie będziesz musiał opłacać wyniosą 319,94 zł (w 2018 r.).