taxfreeTax Free Finanse i Księgowość. Biuro rachunkowe

Twoja księgowość. Twoje podatki.

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, jak każdy inny podlega opodatkowaniu. Już podczas rejestracji firmy i wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną jego formę. Osoba fizyczna może wybrać: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt bądź kartę podatkową.

Prowadząc działalność możesz zawsze zmienić zasady opodatkowanie składając (najczęściej do 20 stycznie każdego roku) odpowiednie oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli nie wiesz jaka forma opodatkowania będzie odpowiednia dla Ciebie - zgłoś się do nas.

Wspólnie przeanalizujemy Twoje oczekiwania i potrzeby, i wybierzemy najkorzystniejsze zasady rozliczania się z fiskusem.   

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej

Najprościej mówiąc opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami (tzw. koszty uzyskania przychodu). Podatek w wysokości 18% wyliczamy uwzględniając odliczenia (składki ZUS) oraz tzw. kwotę wolną. Jeśli jednak dochody będą wysokie i przekroczą próg skali podatkowej tj. kwotę 85.528 zł, będą opodatkowane stawką 32%. Wyliczone zaliczki na podatek należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast przy rozliczeniu kwartalnym (przeznaczonym dla małych podatników) - do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest ona wpłacana.

Ten sposób rozliczenia ma wiele pozytywów, m.in. umożliwia rozliczanie się wraz z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (np. rehabilitacyjnej, na dzieci). W przypadku wyboru zasad ogólnych obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji księgowych: księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (dla dużych podatników).

Podatek liniowy

Podobnie jak w przypadku opodatkowania według skali to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku podatek, niezależnie od osiągniętego dochodu, jest stały i wynosi 19%. W trakcie roku przedsiębiorca dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy podobnie jak przy zasadach ogólnych: miesięcznie lub kwartalnie. Prowadząc działalność co najmniej dwa lata masz także możliwość opłacania zaliczek w uproszczonej formie - zaliczka ta jest płacona miesięcznie w stałej wysokości niezależnie od bieżąco osiągniętych dochodów (wyliczona na podstawie dochodów z lat poprzednich).

Poniżej przedstawiamy zalety i wady opodatkowania dochodów podatkiem liniowym:

Zalety:

  • stała stawka podatku (19%), która jest niezależna od uzyskanego dochodu,
  • w tej formie nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł (np. z pracy na etacie), co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej (z 18% na 32%),
  • sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy: stała jest stawka oraz brak kwoty zmniejszającej podatek.

Wady:

  • w rozliczeniu rocznym nie można łączyć dochodów uzyskanych z różnych źródeł, nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, nie można odliczyć ulg: za internet, na dzieci czy też rehabilitacyjnej,
  • brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od opodatkowania,
  • stawka podatku od dochodu w wysokości nieprzekraczającej 85.528 zł zawsze będzie wyższa w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy także pamiętać, że podatek liniowy nie może być stosowany przez każdego.

W skrócie (zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych): jeżeli będziesz wykonywał w ramach swojej działalności dokładnie to samo, co robiłeś pracując na etacie, na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy – nie możesz wybrać podatku liniowego.

W przypadku wyboru podatku liniowego, podobnie jak przy skali podatkowej, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji księgowych: księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (dla dużych podatników).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To podatek płacony jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek, wynoszących od 3% do 20%. Stawka podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić tylko uproszczoną ewidencję przychodów, w której nie wykazuje się żadnych kosztów. Dodatkowo jesteś zobligowany do przechowywania dowodów zakupów związanych z działalnością oraz prowadzenia wykazu środków trwałych i wyposażenia. Zaliczki na podatek wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ta forma rozliczania przeznaczona jest dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze. Wykluczone z możliwości rozliczania ryczałtem są także prowadzący niektóre rodzaje działalności gospodarczej (o czym mówi załącznik do wspomnianej ustawy). Podobnie jak w przypadku podatku liniowego nie można wykonywać działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ryczałt sprawdza się tam, gdzie nie ponosisz dużych kosztów, a osiągane przychody to przede wszystkim Twoja praca, oraz oczywiście przy uzyskiwaniu dochodów z najmu.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. W tym wypadku charakterystyczne jest to, że wysokość podatku nie ma nic wspólnego z dochodem osiąganym przez przedsiębiorcę.

Wysokość stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników, między innymi od:  liczby mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą, liczby zatrudnionych, czy też rodzaju wykonywanych usług. 

Kartę podatkową wybiera się ze względu na to, jaką działalność otwieramy. Przeznaczona jest przede wszystkim dla firm działających w zakresie małej gastronomii (z wyjątkami), drobnego handlu, usług rozrywkowych, transportowych, edukacyjnych itp. Pełna lista działalności znajduje się art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Karta podatkowa posiada bardzo ścisłe limity zatrudnienia (wyłącznie na etacie) oraz wymaga wielu dodatkowych formalności. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości.